MẶT BẰNG THIẾT KẾ DỰ ÁN D-HOMME

Mặt Bằng Tầng 6

Mặt Bằng Tầng 7 – 16

Mặt Bằng Tầng 17

Mặt Bằng Tầng 18

Mặt Bằng Tầng 20 – 28

Mặt Bằng Tầng 29

Mặt Bằng Tầng 30

THIẾT KẾ CĂN HỘ D HOMME QUẬN 6

Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6
Thiết kế căn hộ D Homme Quận 6